สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.59 ถึงวันที่ 11 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
 
     

ตามที่โครงการสหกิจศึกษาได้กำหนดให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องทำโครงงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนิสิตขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

1.       โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.        โครงงาน / ผลงานดีเด่น  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

3.        โครงงาน / ผลงานดีเด่น  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ทั้งนี้ ได้มีการประกวดผลงานนิสิตในโครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในวันที่  23  พฤษภาคม  2559  โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด  23  ผลงาน  โดยมีนิสิตที่ชนะการประกวดในแต่ละด้าน ดังนี้

1.       โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานชนะเลิศ  นางสาว จริยา จันทร์หนู  นิสิตสาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ผลงานเรื่อง  ประสิทธิผลของการใช้ถุงมือกันความเย็น ร่วมกับที่ประคองข้อมือ และการแช่น้ำอุ่น เพื่อลดความรุนแรง ของอาการปวดบริเวณมือและข้อมือในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสความเย็น ส่วนงานตัดแต่งชิ้นส่วนน่องไก่ติดสะโพก

 

 

2        โครงงาน / ผลงานดีเด่น  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

ผลงานชนะเลิศ  นายเฟาซาน  หลังเกตุ  นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ผลงานเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการพลังงานเพื่อให้ความรู้พนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่

 

 

ผลงานชมเชย  นางสาวภพสยาม  แซ่หลุ่ย  นิสิตสาขาการประกอบการและการจัดการ 

ผลงานเรื่อง  ที่แขวนถุงแบบเลื่อนได้

3. โครงงาน / ผลงานดีเด่น  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (ไม่ได้จัดประกวด  โดยคัดเลือกจากผลงานนิสิตทั้งหมดที่โดดเด่นและสามารถนำไปส่งประกวดด้านนวัตกรรมในระดับตัวแทนมหาวิทยาลัยได้)

ผลงานนิสิต  นายอนุชา  คำประไพ  นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผลงานเรื่อง  สคลิปเพื่อเข้าถึงข้อมูลบน  CMTS