สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ส.ค.59 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
     

ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  กำหนดจัดโครงการ  ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติสหกิจศึกษาและสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้แก่นิสิต โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้อง  IT๑๑๒  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุงและวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้อง  ๑๗๔๐๑  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา โดยมีนิสิตเข้าร่วมประมาณ ๔๐๐  คน