สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.59 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มคอ.4 โดยอาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
 
     

มคอ. 4 แบ่งปันโดย  อาจารย์ ดร.สุุธี  โง้วศิริ
รายละเอียด