สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.59 ถึงวันที่ 11 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เรียนรู้กับการทำงาน
 
     

เอกสารประกอบการบรรยาย การสอนในมหาวิทยาลัย ทำไมต้องเป็น WIL  โดย อ.ดร.อลงกต  ยะไวทย์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เอกสาร