สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การส่งเอกสารและรายงานการปฏิบัติงานของนิสิต
 
     
เพื่อให้นิสิตสามารถส่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและอาจารย์สามารถเข้ามาดูรายงานการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  ภารกิจสหกิจศึกษาจึงได้นำระบบการส่งเอกสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้
คู่มือการใใช้งาน
กำหนดส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ