สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.60 ถึงวันที่ 19 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงาน เรื่อง แนวทางเพื่อการออกแบบสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ตามโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
 
     

รายงาน เรื่อง แนวทางเพื่อการออกแบบสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ตามโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
เอกสาร