สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.60 ถึงวันที่ 22 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 24 ชม. ปีการศึกษา 2559
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ   ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต    ในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่นิสิต โดยจัดโครงการในวันที่   ๒๙,๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ และวันที่ ๕,๖,๑๒,๑๓,๑๙,๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง ๑๕๔๐๓,๑๗๔๐๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา และห้อง  SC๑๓๔๖  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  โดยมีนิสิตเข้าร่วม  ๑๖  สาขาวิชา  รวม  ๔๒๐  คน