สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.60 ถึงวันที่ 22 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิต โดยจัดโครงการในวันเสาร์ที่   ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  โดยมีนิสิตเข้าร่วม  ๕  สาขาวิชา  จำนวน  ๒๕ คน ซึ่งจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย