สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.60 ถึงวันที่ 22 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  ได้จัดโครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านเอกสาร การส่งรายงานและทบทวนการทำโครงงานให้มีคุณภาพ โดยจัดโครงการในวันศุกร์ที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้อง  ๑๗๔๐๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  มีนิสิตผ่านการอบรมและมีคุณสมบัติไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  ๑๖  สาขาวิชา  จำนวน  ๔๐๔  คน