สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.60 ถึงวันที่ 7 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
 
     

                 ด้วยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดเวทีประกวดผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งมี 8 สถาบันสมาชิกที่ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด   ภารกิจสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทุกประเภทโครงงานที่เข้าร่วมประกวด  สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเครือข่าย จะได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ต่อไป

 นิสิตสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ ได้ส่งเข้าประกวด 3 โครงงาน ได้รับรางวัลชมเชย  1  โครงงาน  คือ


ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จาก  8  สถาบัน  (เอกสารแนบ)

ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับเครือข่ายประจำปี 2560  (เอกสารแนบ)