สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 เม.ย.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
     
ด้วยภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  ได้ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  โดยในปีการศึกษา  2559  มีนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ  17  สาขาวิชา  รวม  421  คน  และเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาและคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณประกวดในระดับเครือข่าย  ภารกิจสหกิจศึกษาจึงได้จัดประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2559  ขึ้น
ประกาศ


ใบสมัคร

แบบเสนอข้อมูล
1. ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (แบบฟอร์ม)
2. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (แบบฟอร์ม)
3. ประเภทสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  (แบบฟอร์ม)
4. ประเภทนวัฒกรรมสหกิจศึกษา  (แบบฟอร์ม)
ตัวอย่างแบบเสนอข้อมูล (ห้ามลอก ดูเป็นแนวได้)

แบบฟอร์มประเมินโครงงานโดยสถานประกอบการ

template  โปสเตอร์  ขนาด 80x120  ซม.

ตัวอย่างโปสเตอร์
หมายเหตุ   หากนิสิตไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาติดต่อที่  E-mail : jirattakan1@hotmail.com