สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 22 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  ได้กำหนดจัดโครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2559  เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาและคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณประกวดในระดับเครือข่ายต่อไป  โดยจัดโครงการในวันพฤหัสบดี  ที่  18  พฤษภาคม  2560  ณ หอประชุมปาริชาต  วิทยาเขตสงขลา โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก  สามารถดูรายละเอียดโปสเตอร์ผู้เข้าประกวดได้ที่เมนู
โปสเตอร์โครงงานนิิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา  2559
ผลการประกวด