สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 22 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  จัดโครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา  2559   ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสหกิจศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา และรับฟังข้อแนะนำในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา  ในวันศุกร์ ที่ 19  พฤษภาคม   2560  ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  จำนวน  421  คน    17  สาขาวิชา