สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ก.ย.60 ถึงวันที่ 20 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
 
     
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาขึ้น  โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 7,500  บาท ฝ่ายวิชาการจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อพิจารณา
รายละเอียด