สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 6 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายสนับสนุนให้นิสิตมีประสบการณ์ในต่างประเทศ จึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560  ดังรายละเอียดดังนี้

6  –  11  ธันวาคม  2560                 รับสมัครขอรับทุนการศึกษา

15   ธันวาคม  2560                        พิจารณานิสิตผู้รับทุนการศึกษา

18  ธันวาคม  2560                        ประกาศผลการจัดสรรทุนการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

ประกาศ

ใบสมัคร

แบบฟอร์มเสนอโครงงาน

แบบฟอร์มประวัติ