สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.61 ถึงวันที่ 11 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  กำหนดจัดโครงการ  ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา   ปีการศึกษา 2560  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติสหกิจศึกษาและสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้แก่นิสิต โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่  30  สิงหาคม  2560   ห้อง  17401   มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา และวันที่   6  กันยายน   2560     ณ ห้อง  IT112  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง