สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.61 ถึงวันที่ 11 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ   กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต     ในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่นิสิต โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่  4,11,18,25  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.0016.00 น.  ณ ห้อง 15403,17401 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการประมาณ  550  คน