สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.61 ถึงวันที่ 11 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
     
ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิต โดยกำหนดจัดโครงการในวันอาทิตย์ที่  3  ธันวาคม  2560  เวลา 09.0016.00 น.   ณ ห้อง  17301  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  โดยในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  มีนิสิตสมัครไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  จำนวน  26  คน   (ประเทศจีน  8  คน  ประเทศมาเลเซีย  18  คน)