สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.61 ถึงวันที่ 11 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
     

1.       ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  กำหนดจัดโครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านเอกสาร     การส่งรายงานและการใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา โดยกำหนดจัดโครงการในวันพุธที่ 20  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ     วิทยาเขตสงขลา

ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  ขึ้น  โดยมีนิสิตไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   จำนวน  515  คนดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ                  จำนวน   2  คน

หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม                          จำนวน   2  คน

หลักสูตรสถิติ                                           จำนวน   2  คน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรพืชศาสตร์                                     จำนวน   4   คน

หลักสูตรสัตวศาสตร์                                    จำนวน   6   คน

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร                           จำนวน   8   คน

หลักสูตรเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน       จำนวน   7   คน

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

หลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย จำนวน     5  คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น                                จำนวน    89  คน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ                                         จำนวน   65   คน

หลักสูตรภาษาจีน                                                จำนวน    73   คน

หลักสูตรภาษามลายู                                            จำนวน    39   คน

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์                      จำนวน    45   คน

หลักสูตรนิเทศศาสตร์                                          จำนวน    23   คน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

            หลักสูตรบริหารธุรกิจ

-          วิชาเอกการตลาด                                            จำนวน      2  คน

-          วิชาเอกการเอกการประกอบการและการจัดการ   จำนวน     96  คน

-          วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก                           จำนวน     45  คน

                        หลักสูตรเศรษฐศาสตร์                                                          จำนวน        2  คน