สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.61 ถึงวันที่ 11 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกิจศึกษา