สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.61 ถึงวันที่ 19 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ