สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.61 ถึงวันที่ 2 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
 
     
รายละเอียดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  22  พฤษภาคม  2561  มีรายละเอียด  ดังนี้

ประกาศ
(เอกสารการประกวดให้เป็นไปตามข้อที่ 4 ของประกาศ)

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

แบบเสนอข้อมูล
ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ
ประเภทนวัตกรรม

แบบประเมินโครงงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ

แบบประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตโดยสถานประกอบการ (ใช้ของแต่ละหลักสูตร)

Template (ใช้ในการประกวดทุกประเภท)