สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.61 ถึงวันที่ 20 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการและรายละเอียดการประกวดสหกิจ 22 พค. 61
 
     
รายละเอียดและกำหนดการสำหรับนิสิตที่ส่งผลงานเข้าประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม  2561

การนำเสนอผลงาน

ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  คือ

-  การนำเสนอภาคบรรยาย

                      เวลาในการนำเสนอ ๑๐ นาที ซักถาม ๕ นาที รวม ๑๕ นาที

     -  การนำเสนอภาคโปสเตอร์

        เวลาในการนำเสนอ ๗ นาที ซักถาม ๘ นาที รวม ๑๕ นาที

ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น  ๒  แบบ  คือ

-  การนำเสนอภาคบรรยาย

                      เวลาในการนำเสนอ ๑๐ นาที ซักถาม ๕ นาที รวม ๑๕ นาที

     -  การนำเสนอภาคโปสเตอร์

        เวลาในการนำเสนอ ๕ นาที ซักถาม ๑๐ นาที รวม ๑๕ นาที

ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  คือ

-  การนำเสนอภาคบรรยาย

                      เวลาในการนำเสนอ ๑๐ นาที ซักถาม ๕ นาที รวม ๑๕ นาที

     -  การนำเสนอภาคโปสเตอร์

        เวลาในการนำเสนอ ๕ นาที ซักถาม ๕ นาที รวม ๑๐ นาที

ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา  มี  ๑  แบบ คือ

-  การนำเสนอภาคบรรยาย

                      เวลาในการนำเสนอ ๑๐ นาที ซักถาม ๑๐ นาที รวม ๒๐ นาที

 

 กำหนดการ