สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาและคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณประกวดในระดับเครือข่ายต่อไป  โดยมีกำหนดการจัดโครงการในวันที่ 22  พฤษภาคม  2561  ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  โดยในปีการศึกษา  2560  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  จำนวน  528  คน    จาก  16  หลักสูตร  และมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน  83  โครงงาน  ประกอบด้วย

ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น   ภาคบรรยาย      จำนวน   3    โครงงาน

ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น   ภาคโปสเตอร์      จำนวน    22  โครงงาน

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาคบรรยาย            จำนวน   10   โครงงาน

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาคโปสเตอร์            จำนวน    9     โครงงาน

ประเภทมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ  ภาคบรรยาย  จำนวน    20โครงงาน

ประเภทมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ  ภาคโปสเตอร์   จำนวน  12  โครงงาน

          ประเภทนวัตกรรม  จำนวน  7  โครงงาน