สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
     

โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา  2560   ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสหกิจศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา และรับฟังข้อแนะนำในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา  โดยมีกำหนดการจัดโครงการในวันพุธ ที่ 23  พฤษภาคม   2561  ระหว่างเวลา  08.30 12.00 น.  ณ  ห้อง  17401  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา