สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 27 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561
 
     
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2561

ประกาศ

สัญญา

หมายุเหตุ  1.นิสิตที่ได้รับทุนให้เขียนสัญญาแล้วส่งให้พี่อาร์ทาง ไลน์ หรืออีเมลล์  jirattakan1@hotmail.com
                 2.ค่าเดินทางด้วยเครื่องบินให้นิสิตเก็บใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อของนิสิต  ตารางการบิน และกากตั๋ว (ซึ่งต้องมีครบทั้ง 3 อย่างถึงจะเบิกได้)
                 3. ค่าประกัน มหาวิทยาลัยสนับสนุนแค่ค่าประกันสุขภาพเท่านั้น
                 4. เงินจะได้รับตอนที่นิสิตกลับมามหาวิทยาลัยและส่งเอกสารการเบิกจ่ายครบแล้วเท่านั้น