สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.62 ถึงวันที่ 9 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2561

กำหนดการประกวด

1  เมษายน  2562                               ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด

1-10  พฤษภาคม  2562                      รับสมัคร (ส่งเอกสารตามข้อ ๔)

15  พฤษภาคม  2562                         ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

16  พฤษภาคม  25612                       ประกาศผลการประกวด

ประกาศ

แบบฟอร์มใบสมัครโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

แบบเสนอข้อมูลด้านสหกิจศึกษานานาชาติ

แบบเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

แบบเสนอข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ

แบบเสนอข้อมูลด้านนวัตกรรม

แบบประเมินโครงงานจากสถานประกอบการ   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ 

Template  โปสเตอร์

ตัวอย่างโปสเตอร์