สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2562
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณได้สนับสนุนทุนให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2562  โดยให้นิสิตสมัครและแนบเอกสารตามใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่สำนักงานสหกิจศึกษา  ภายในวันศุกร์ที่ 11  ตุลาคม  2562

ประกาศ

ใบสมัคร

แบบฟอร์มเสนอโครงงาน