สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.63 ถึงวันที่ 19 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562
 
     

 ตามที่ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  ได้ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  โดยในปีการศึกษา  2562  มีนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ  23  หลักสูตร  รวม  688  คน  และเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาและคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณประกวดในระดับเครือข่าย  ภารกิจสหกิจศึกษาจึงได้จัดประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2562  ขึ้น  โดยมีกำหนดจัดในสัปดาห์ที่สองหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา  โดยมีการประกวดใน 4  ประเภท  ประกอบด้วย

  1. โครงงาน / ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. โครงงาน / ผลงานดีเด่น  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
  3. โครงงาน / ผลงานดีเด่น  ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
  4. โครงงาน / ผลงานดีเด่น  ด้านสหกิจศึกษานานาชาติ

กำหนดการ

17  กุมภาพันธ์  2563                 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด

1 – 20  มีนาคม  2563               รับสมัคร (ส่งเอกสารตามข้อ ๔)

24  มีนาคม  2563                    ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

25  มีนาคม  2563                     ประกาศผลการประกวด

ประกาศ 

ใบสมัคร  (ฟอร์มที่ 1)

แบบเสนอข้อมูลด้านสหกิจศึกษานานาชาติ (ฟอร์มที่2)

แบบเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟอร์มที่3)

แบบเสนอข้อมูลด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และการจัดการ (ฟอร์มที่4)

แบบเสนอข้อมูลด้านนวัตกรรม (ฟอร์มที่5)

แบบประเมินโครงงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ (ฟอร์มที่6)    ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ

Template  (สำหรับนำไปทำโปสเตอร์)

ตัวอย่างโปสเตอร์           มหาวิทยาลัยทักษิณ      เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง