สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 เม.ย.63 ถึงวันที่ 28 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอกสารการเบิกเงินนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2562
 
     

ห้นิสิตอ่านรายละเอียดทั้งหมดและปฏิบัติโดยด่วนที่สุด ทั้งนี้ต้องเบิกพร้อม ๆ กันทั้งหมด หากช้าที่คนใดคนอื่นจะช้าด้วย

ส่งเอกสารโดยบริษัท ขนส่ง Kerry เท่านั้น (เนื่องด้วยมหาลัยปิดแต่ Kerry ส่งให้ถึงที่หมายได้

ส่งไปที่

ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชั้น 1  อาคารนิติศาสตร์

140  ม.4 ต.เขารูปข้าง อ.เมือง  จ.สงขลา 90000

(เอกสารเบิกจ่ายสหกิจศึกษานานาชาติ)

(ผู้รอรับเอกสาร คุณมรรยา  โทร.093-9151765)

 

ให้นิสิตพิมพ์เอกสารในโฟร์เดอขื่อตนเองทั้ง 3 แผ่น  เซ็นชื่อผู้รับเงินตามตัวอย่าง  ตามลิ้ง 

ลิ้งเอกสาร   https://drive.google.com/open?id=12PAof_JZkSDJ3wp5zOA4qBg9gv__2xKI

 

และดำเนินการส่งเอกสารประกอบตามรายละเอียดดังนี้

ฝึกประเทศมาเลเซีย

1. สำเนาบัตรนิสิต (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

2. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

3. ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน ตามตัวอย่าง)

4. ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน)

5. สำเนาบัญชีธนาคาร

 

ฝึกประเทศอินโดนีเซีย  (รายการที่เบิกได้จะดูจากเอกสารและจะแจ้งอีกครั้ง)

1. สำเนาบัตรนิสิต (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

2. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

3. ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน ตามตัวอย่าง)

4. ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน)

5. ใบเสร็จรับเงินค่าประกัน(หากมี) เขียนชื่อ ที่อยู่ และเซ็นชื่อลงในใบเสร็จรับเงิน และหากเกิน 1,000 บาท ให้เขียนระบุว่า ขอเบิกเพียง 1,000 บาท และเซ็นชื่อกำกับ

6. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน หากจองผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ใบเสร็จที่พิมพ์ทางเน็ตได้แต่ต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ และเซ็นชื่อกำกับ

7.ตารางการบิน

8.Bording Pass  ในเที่ยวบินที่เดินทาง

9. สำเนาบัญชีธนาคาร

ฝึกประเทศอเมริกา

1. สำเนาบัตรนิสิต (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

2. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

3. ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน ตามตัวอย่าง)

4. ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน)

5. ใบเสร็จรับเงินค่าประกัน(หากมี) เขียนชื่อ ที่อยู่ และเซ็นชื่อลงในใบเสร็จรับเงิน และหากเกิน 1,000 บาท ให้เขียนระบุว่า ขอเบิกเพียง 1,000 บาท และเซ็นชื่อกำกับ

6. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน หากจองผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ใบเสร็จที่พิมพ์ทางเน็ตได้แต่ต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ และเซ็นชื่อกำกับ หากเกิน 9,000 บาท  ให้เขียนระบุว่า ขอเบิกเพียง 9,000 บาท และเซ็นชื่อกำกับ

7.ตารางการบิน

8.Bording Pass  ในเที่ยวบินที่เดินทาง

9. สำเนาบัญชีธนาคาร

ฝึกประเทศญี่ปุ่น (รายการที่เบิกได้จะดูจากเอกสารและจะแจ้งอีกครั้ง)

1. สำเนาบัตรนิสิต (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

2. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำนาถูกต้องในพื้นที่ว่าง)

3. ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน ตามตัวอย่าง)

4. ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน (โหลดตามลิ้ง  เขียนรายละเอียด ไม่ต้องลงวันที่ และเซ็นชื่อผู้รับเงิน)

5. ใบเสร็จรับเงินค่าประกัน(หากมี) เขียนชื่อ ที่อยู่ และเซ็นชื่อลงในใบเสร็จรับเงิน และหากเกิน 1,000 บาท ให้เขียนระบุว่า ขอเบิกเพียง 1,000 บาท และเซ็นชื่อกำกับ

6. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน หากจองผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ใบเสร็จที่พิมพ์ทางเน็ตได้แต่ต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ และเซ็นชื่อกำกับ ให้เขียนระบุว่า ขอเบิกเพียง 9,000 บาท และเซ็นชื่อกำกับ

7.ตารางการบิน

8.Bording Pass  ในเที่ยวบินที่เดินทาง

9. สำเนาบัญชีธนาคาร