สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกวดโครงงาน/ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

ประกวดโครงงาน/ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ

19  กุมภาพันธ์  2564                 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด

1  มีนาคม – 2  เมษายน  2564      รับสมัคร (ส่งเอกสารตามประกาศ)

7  เมษายน  2564                   ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

8  เมษายน  2564                      ประกาศผลการประกวด

ประกาศ

ใบสมัคร

แบบเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบเสนอข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

แบบเสนอข้อมูลด้านนวัตกรรม

แบบประเมินโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ

Tamplate โปสเตอร์

ตัวอย่างโปสเตอร์ปีก่อน ๆ  เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง   ม.ทักษิณ

link ส่งผลงานเข้าประกวด (กดส่งได้เลยครับ)