สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ