สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.65 ถึงวันที่ 7 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
     

 ภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564  ขึ้น ในวันจันทร์ ที่  4  เมษายน 2565   โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด  51  โครงงาน  ประกอบด้วย 

  1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาคบรรยาย        จำนวน     8      โครงงาน
  2. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาคโปสเตอร์       จำนวน     5     โครงงาน
  3. ประเภทมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ  ภาคบรรยาย  จำนวน   17    โครงงาน
  4. ประเภทมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ  ภาคโปสเตอร์ จำนวน  12    โครงงาน
  5. ประเภทนวัตกรรม    จำนวน  9    โครงงาน

 

โดยมีผลการประกวด  ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ  5  รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศ  5  รางวัล และรางวัลชมเชย   8  รางวัล  มีรายละเอียดดังนี้

 

ประกาศ