สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ต.ค.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
     

ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกระบวนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นิสิต หลักสูตร และมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดโครงการ ในวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายวิชาการ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting