สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.65 ถึงวันที่ 12 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
     

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา   

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องฝ่ายวิชาการ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting

1. Mindset เปลี่ยน & ชีวิตเปลี่ยน (วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.)

ดูบันทึกย้อนหลัง

 

2.หัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ (วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.)

ดูบันทึกย้อนหลัง

 

3.ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และบุคลิกภาพที่ดี (วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.)

ดูบันทึกย้อนหลัง

 

4.สื่อดิจิตอลสำหรับผู้ประกอบการ ยุค 4.0 (วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.)

ดูบันทึกย้อนหลัง

 

5.เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ”กลยุทธ์ของความสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา” (วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.)

ดูบันทึกย้อนหลัง

 

6.การออกแบบโครงงานสหกิจศึกษาอย่างบูรณาการ  (วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.)

ดูบันทึกย้อนหลัง

 

ส่งงานผ่าน รายวิชาโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 2565  (ค้นหาด้วยรหัส coop2565)  ในระบบ MOOC     

(ส่งงานครบแล้วทำแบบประเมินจึงสามารถรับใบประกาศผ่านการอบรมเพื่อยื่นขอหนังสือส่งตัวต่อไป)

คู่มือการใช้งาน               เข้าสู่TSU MOOC      (รหัสเข้ารายวิชา  coop)

 

ยื่นขอรับหนังสือส่งตัว   <Link>>