สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.65 ถึงวันที่ 25 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
     

ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่นิสิต โดยกำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 8,15,22  ตุลาคม  2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting  โดยมีนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  26 หลักสูตร จำนวน 983  คน