สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.65 ถึงวันที่ 24 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วีดีโอแนะนำการส่งแบบฟอร์มและบันทึกประจำวัน
 
     

* แนะนำการส่งแบบฟอร์มสหกิจศึกษาและบันทึกประจำวันผ่านระบบ MOOC

Link : แนะนำการส่งแบบฟอร์ม   << Link >>

 

* ใบลงเวลา (ในกรณีหน่วยงานไม่มี) และแบบประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษา (ในกรณีหลักสูตรไม่มี)

<< Link >>