สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
 
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลับหน้าหลัก
      ด้านวิทยาศาสตร์
การศึกษาเบื้องต้นชนิดและความรุนแรงของหนอนพยาธิที่พบในลำไส้ไก่พื้นเมืองชำแหละในตลาดสด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษาผลของระยะทางการขนส่งและประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่
กระบวนการคอขวดที่มีผลต่อกำลังการผลิตไก่ปรุงสุกแปรรูปของบริษัท บี อาร์ เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการล้างซากสุกรแบบก่อนล้างซากครั้งสุดท้าย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยปุ๋ยหมักของจุลินทรีย์ Bacillus Subtilis และจุลินทรีย์จากมูลสัตว์ในกระบวนการย่อยสลายเพื่อทำปุ๋ยหมักจากทลายเปล่าปาล์มน้ำมัน
การศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในกระบวนการทำงอกถึงระยะต้นกล้าในช่วงอนุบาลแรกของปาล์มน้ำมัน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทผลิตพลาสติกแห่งหนึ่ง
การประเมินโอกาสการรั่วไหล และผลกระทบจากการรั่วไหลและระเบิดของกรดไนตริกจากถังกักเก็บในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
ประสิทธิผลของการใช้ถุงมือกันความเย็น ร่วมกับที่ประคองข้อมือ และการแช่น้ำอุ่น เพื่อลดความรุนแรง ของอาการปวดบริเวณมือและข้อมือในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสความเย็น ส่วนงานตัดแต่งชิ้นส่วนน่องไก่ติดสะโพก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อิทธิพลของฝุ่นที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์
ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำต่อสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไม
ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำต่อสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงในสภาวะความเค็มต่ำ
ระบบสารสนเทศการมอบหมายงานสำหรับนิสิตสหกิจศึกษา
การพัฒนาเว็บไซต์ บางกอกเว็บ โซลูชั่น จำกัด
-->  page 1