สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
 
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562 กลับหน้าหลัก
      ด้านวิทยาศาสตร์ ปี 59
ผลของสายพันธ์และเพศต่อร้อยละผลผลิตที่ได้ของชิ้นส่วนไก่
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการตกค้างของกากอาหารและแกลบในซากไก่และชิ้นส่วนไก่
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีของพนักงาน บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
การรับสัมผัสสารเขม่าดำในบรรยากาศการทำงานของพนักงานโรงงานฉีดขึ้นรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
การสร้างแรงจูงใจการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเตรียมและผสมสารเคมีในการผลิตถุงมือยาง
การประมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานยกเคลื่อนย้ายวัสดุโดยวิธี REBA โรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมแห่งหนีงในจังหวัดสงขลา
ชนิดของสารเคมีทำความสะอาดพื้นต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปของอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
การศึกษาปรสิตทางเดินอาหารแพะและวิธีการจัดการในฟาร์มพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
การจัดการการผสมเทียมต่อประสิทธิภาพของการผลิตสุกรแม่พันธ์ นางสาวศันสนีย์ รัชนิพล
การศึกษาลักษณะของกล้ามเนื้อหน้าอกไก่เพศเมีย และช่วยอายุของไก่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิต
การศึกษาผลของการผสมเทียม การคุมฝูง และลักษณะความพร้อมในการผลิตของแม่ไก่สาวของไก่ไทยสายพันธ์ตะนาวศรี
TRUE IPRAN ProjecT (By HUAWEI)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ระบบการจัดการข้อมูลตารางเวลาสำหรับการปฏิบัติงาน แผนกบริหารโครงข่ายสำนักบริการลูกค้า กสท ภาคใต้
ระดับของ zinc sulfate ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อในกุ้งขาวแวนนาไม
-->  page 1