สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคโปสเตอร์
โปสเตอร์ลำดับที่ 40
จำนวนและรายละเอียดผลงานเข้าประกวด 2 (38-40)
โปสเตอร์ลำดับที่ 39
โปสเตอร์ลำดับที่ 38
โปสเตอร์ลำดับที่ 37
โปสเตอร์ลำดับที่ 36
โปสเตอร์ลำดับที่ 35
โปสเตอร์ลำดับที่ 34
โปสเตอร์ลำดับที่ 33
โปสเตอร์ลำดับที่ 32
โปสเตอร์ลำดับที่ 31
โปสเตอร์ลำดับที่ 30
โปสเตอร์ลำดับที่ 29
โปสเตอร์ลำดับที่ 28
โปสเตอร์ลำดับที่ 27
โปสเตอร์ลำดับที่ 26
โปสเตอร์ลำดับที่ 25
โปสเตอร์ลำดับที่ 24
โปสเตอร์ลำดับที่ 23
โปสเตอร์ลำดับที่ 22
-->  page 1 [ 2 ] [ 3