สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย
โปสเตอร์ลำดับที่ 8 นางสาวบุศรากร บุญรอด
โปสเตอร์ลำดับที่ 7 สุไรยา สุกเส็ม
โปสเตอร์ลำดับที่ 6 นางสาวอภิชญา ว่องสกุล
โปสเตอร์ลำดับที่ 5 นายภานุชาติ เผือกบุญรอด , นางสาววนิดา บุญมา , นางสาวอักษรศิลป์ ศรีภักดี
โปสเตอร์ลำดับที่ 4 นางสาวเจนจิรา แสงมณีประดับ
โปสเตอร์ลำดับที่ 3 นางสาวณัฐกานต์ คงอินทร์
โปสเตอร์ลำดับที่ 2 นางสาวณัฐพร สะตะ
โปสเตอร์ลำดับที่ 1 นางสาวเพ็ญนภา ขรัวทองเขียว , นางสาวมณีรัตน์ ทุมรัตน์ , นางสาวสุวรรณา คงรัตน์
Link ห้องบรรยาย
รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)
-->  page 1