สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย
โปสเตอร์ลำดับที่ 18 นางสาวอาลิสา ยูโซ๊ะ
โปสเตอร์ลำดับที่ 17 นางสาวอุมาพร วรรณเพ็ชชา
โปสเตอร์ลำดับที่ 16 นางสาวรุ่งทิวา เส็นฤทธิ์
โปสเตอร์ลำดับที่ 15 ชลภัคสร สารทอง
โปสเตอร์ลำดับที่ 14 ธันญารัตน์ กีสะบุตร, พัฒนาวดี พลชัย, วรรณา สุวรรณรัตน์
โปสเตอร์ลำดับที่ 13 นายจิรายุส อิ่มใจ และนายเมธพนธ์ บุญชู
โปสเตอร์ลำดับที่ 12 อรณี ขุนหลัด
โปสเตอร์ลำดับที่ 11 นางสาว ณัฐณิชา ปลัดสงคราม
โปสเตอร์ลำดับที่ 10 นายสุรยุทธ์ จำปาทอง ,นางสาวเสาวณีย์ อำมะดูลมาน
โปสเตอร์ลำดับที่ 9 นางสาววนิชา ลักษณะชู
โปสเตอร์ลำดับที่ 8 นาย.วธรรณญู ขวัญทองยิ้ม
โปสเตอร์ลำดับที่ 7 นางสาวนิรมล อนันต์
โปสเตอร์ลำดับที่ 6 นายปฏิพล ปิตวิวัฒนานนท์
โปสเตอร์ลำดับที่ 5 นางสาวอามีน๊ะ บังคม
โปสเตอร์ลำดับที่ 4 นายชลธิศ นวลศรี
โปสเตอร์ลำดับที่ 3 นางสาวจุฬารัตน์ ทองหนู
โปสเตอร์ลำดับที่ 2 นางสาว ปิยฉัตร สามารถ
โปสเตอร์ลำดับที่ 1 ภัสสร ประเสริฐเลิศสกุล
Link ห้องบรรยาย
รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)
-->  page 1