สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ภาคโปสเตอร์
โปสเตอร์ลำดับที่ 12 สุทธิดา ชายสงค์
โปสเตอร์ลำดับที่ 11 ธนัญญา บัวใหม่
โปสเตอร์ลำดับที่ 10 นางสาวลินดา มะหงู
โปสเตอร์ลำดับที่ 9 ภานุวัฒน์ ไกรเทพ
โปสเตอร์ลำดับที่ 8 ศศิวิมล สิทธิเดช
โปสเตอร์ลำดับที่ 7 นส. ปาริตา เพชรรัตน์
โปสเตอร์ลำดับที่ 6 น.ส.นฤษา ชุมนิรัตน์
โปสเตอร์ลำดับที่ 5 นางสาวสุปวีณ์ ชูเศษ
โปสเตอร์ลำดับที่ 4 นางสาวอามานีย์ ฮามะ
โปสเตอร์ลำดับที่ 3 นางสาวชุติมา คำมีเกษา
โปสเตอร์ลำดับที่ 2 นางสาวธมลวรรณ กิจผลิต
โปสเตอร์ลำดับที่ 1 นางสาวณัฐวี แก้วมูณี
Link ห้องบรรยาย
รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)
-->  page 1