สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
นิสิตสหกิจศึกษาในประเทศ
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก
      โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
โปสเตอร์ลำดับที่ 9 นายณัฐวุฒิ อุปานันท์ นายวุฒิภัทร สุขอยู่
โปสเตอร์ลำดับที่ 8 นางสาวจรรยพร ทองประสพ และ นายนนทวรรษ ช่วยพิชัย
โปสเตอร์ลำดับที่ 7 นายทีปกร ฤทธิ์มาก นายนันทกานต์ ด้วงหวัง
โปสเตอร์ลำดับที่ 6 นริศรา โต๊ะสะและ
โปสเตอร์ลำดับที่ 5 นางสาวสุธิดา จันคงช่วย
โปสเตอร์ลำดับที่ 4 นางสาวปาริชาติ ศุกรวัติ
โปสเตอร์ลำดับที่ 3 นายณัฐนนท์ จงริน, นายวทัญญู แซ่โค้ว
โปสเตอร์ลำดับที่ 2 กวิสรา กลแกม
โปสเตอร์ลำดับที่ 1 สาธิตา ศิริรัตน์
Link ห้องบรรยาย
รายละเอียดโครงานสหกิจศึกษา (ใบสมัคร เอกสารประกอบ)
-->  page 1