สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE มหาวิทยาลัยทักษิณ
CWIE คืออะไร
คู่มือ CWIE
สหกิจศึกษา คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
หลักสูตร
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศ
   

สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน
คู่มือมาตรฐาน