สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE
CWIE คืออะไร
สหกิจศึกษา คืออะไร
WIL คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศ
   

สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน
คู่มือมาตรฐาน