สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE
CWIE คืออะไร
สหกิจศึกษา คืออะไร
WIL คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ
   

สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คู่มือมาตรฐาน