สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE มหาวิทยาลัยทักษิณ
CWIE คืออะไร
คู่มือ CWIE
สหกิจศึกษา คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
หลักสูตร
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ
   

ฝ่ายวิชาการได้จัดทำคู่มือสหกิจศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ