สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลสหกิจและTSU Mook)
คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ
คู่มือการจัดสหกิจศึกษา สกอ.
คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WIL)
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิณนิสิตสหกิจศึกษา
แบ่งปันความรู้
 
 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลสหกิจและTSU Mook) กลับหน้าหลัก
    ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
   
ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา สำหรับใช้ในการดูสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาและใบสมัครประวัติส่วนตัว
คู่มือการใช้งาน