สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE
CWIE คืออะไร
สหกิจศึกษา คืออะไร
WIL คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
   

คณะกรรมการอำนวยการ

คำสั่ง

คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา


ปีการศึกษา  2559
ปีการศึกษา  2560
ปีการศึกษา  2561
ปีการศึกษา  2562

ปีการศึกษา  2563

ปีการศึกษา  2564