สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE มหาวิทยาลัยทักษิณ
CWIE คืออะไร
คู่มือ CWIE
สหกิจศึกษา คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
หลักสูตร
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
คณะกรรมการประสานงานโครงการสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา
   

คณะกรรมการอำนวยการ

คำสั่ง

คณะกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา


ปีการศึกษา  2559
ปีการศึกษา  2560
ปีการศึกษา  2561
ปีการศึกษา  2562

ปีการศึกษา  2563

ปีการศึกษา  2564

ปีการศึกษา  2565