สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
CWIE ในประเทศ
ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
ทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ
คู่มือสหกิจศึกษาในประเทศ
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
คู่มือ TSU MOOC รายวิชาสหกิจศึกษา
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562
รายละเอียดการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตัวอย่างโปสเตอร์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
 
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก
    รายละเอียดการประกวด
   

ประกวดโครงงาน/ผลงานนิสิตสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ

19  กุมภาพันธ์  2564                   ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด

1  มีนาคม – 2  เมษายน  2564      รับสมัคร (ส่งเอกสารตามประกาศ)

7  เมษายน  2564                       ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

8  เมษายน  2564                       ประกาศผลการประกวด

ประกาศ

ใบสมัคร

แบบเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบเสนอข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

แบบเสนอข้อมูลด้านนวัตกรรม

แบบประเมินโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ

Tamplate โปสเตอร์

ตัวอย่างโปสเตอร์ปีก่อน ๆ  เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง   ม.ทักษิณ

****************link ส่งผลงานเข้าประกวด (กดส่งได้เลยครับ)  *****************

คู่มือการใช้งาน  WEBEX